Dział I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania z Serwisu NTTRADE.pl. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu NTTRADE.pl, co zapewnia Usługobiorcy zapoznanie się z nim przed fakultatywnym (dobrowolnym) wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego.

Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie, zapisanie i wydrukowanie.

 1. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu NTTRADE.pl jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Usługodawca - oznacza firmę NT TRADE z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), przy ul. Podlesie 3. NIP: …, REGON:…
  2. Usługobiorca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis NTTRADE.pl na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.
  3. Usługi – udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych w ramach działalności firmy NT TRADE. Szczegółowy zakres Usług określony został w Dziale II niniejszego Regulaminu<.
  4. Serwis NTTRADE.pl – serwis internetowy Usługodawcy informujący o działalności firmy, przedstawiający ofertę, zakres usług, platformę dla klientów.
  5. Materiały – wszelkie informacje dotyczące oferty, zakresu działalności, itp., umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej NTTRADE.pl.
  6. Rejestracja – czynności Usługobiorcy niezbędne dla uzyskania pełnego dostępu do treści i wszystkich Usług/oferty, w tym otrzymywania ewentualnego Newslettera. Procedura ta, oparta na zasadzie podwójnego opt-in, wymaga od Usługobiorcy dokonującego rejestracji, zatwierdzenia swojej decyzji o rejestracji przez wejście na stronę Serwisu NTTRADE.pl, do której link otrzyma pocztą elektroniczną.
  7. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z w pełnym zakresie z wszystkich treści i Usług.
  8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Usługobiorcy. Hasło w połączeniu z loginem Usługobiorcy upoważnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu/panelu dla klienta NTTRADE.pl.
  9. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać nieograniczony dostęp do Serwisu mikroPorady.pl.
  10. Newsletter – bezpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna skierowana wyłącznie do Usługobiorcy zarejestrowanego, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje nowych treściach w Serwisie NTTRADE.pl.
  11. Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
  12. Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie NTTRADE.pl, w tym plików cookies. Polityka Prywatności, (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  13. Polityka cookies – określa sposób i zasady wykorzystywania plików cookies, w tym ich przechowywania na urządzeniu Usługobiorcy i uzyskiwania do nich dostępu w Serwisie NTTRADE.pl.
  14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
  15. Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  16. Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  17. Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. firma NT TRADE z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), przy ul. Podlesie 3. NIP: …, REGON:…

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

 1. Korzystanie z Serwisu NTTRADE.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z Materiałów.
 2. Korzystanie z Serwisu NTTRADE.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Korzystanie z Serwisu NTTRADE.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 4. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie.
 5. Usługi świadczone przez udostępnienie treści na rzecz Usługobiorcy niezarejestrowanego (bez logowania się) w NTTRADE.pl świadczone są w ograniczonym zakresie.
 6. Bez rejestracji Usługobiorca ma dostęp do treści:………
 7. W celu uzyskania pełnego dostępu do wszystkich Usług, w tym pełnych ofert, porad dla klienta< itp., konieczne jest dokonanie Rejestracji.
 8. Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać z następujących usług:
  1. Wyszukiwanie treści ……………..
  2. …………………………
  3. otrzymywanie Newslettera
 9. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe (oznaczone gwiazdką). Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.
 10. Usługodawca w celu potwierdzenia oświadczenia woli o zamiarze rejestracji w Serwisie NTTRADE.pl stosuje procedurę podwójnej akceptacji („double opt-in”), co oznacza, że po otrzymaniu wypełnionego prawidłowo formularza rejestracyjnego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą dokonanie wstępnej rejestracji („opt-in”) wraz z specjalnym linkiem do strony NTTRADE.pl potwierdzającym decyzję o rejestracji, którego aktywacja przez Usługobiorcę przez wejście na stronę Serwisu NTTRADE.pl powoduje poprawne zakończenie procesu rejestracji.
 11. Poprawnie wypełniony i zweryfikowany poprzez procedurę podwójnej akceptacji formularz rejestracyjny jest zapisywany w bazie danych Usługodawcy.
 12. Przesłanie przez Usługobiorcę wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego i następnie potwierdzenie uprzednio wyrażonej woli rejestracji poprzez aktywację linku potwierdzającego otrzymanego za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu email jest równoznaczne z:
  1. zapoznaniem się przez Usługobiorcę z opisem i zakresem Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz warunkami ich świadczenia,
  2. zapoznaniem się przez Usługobiorcę z postanowieniami Regulaminu, w tym Polityki prywatności, Polityki cookies oraz ich akceptacją, a także zobowiązaniem się do ich przestrzegania,
  3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Usługobiorcę, że wypełnienie formularza jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie niezbędne do otrzymania Loginu oraz Hasła i uzyskania pełnego dostępu do Usług,
  4. złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  5. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym, w granicach i dla udostępnienia treści, w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy oraz dla celów statystycznych.
 13. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy może w każdym czasie odwołać zgodę na usługę otrzymywania bezpłatnego Newslettera, o której mowa w pkt 8 c niniejszego działu, poprzez aktywację linku znajdującego się w stopce każdego emaila zawierającego bezpłatny Newsletter. Dobrowolna rezygnacja z subskrypcji bezpłatnego Newslettera jest równoznaczna z likwidacją Konta zarejestrowanego Usługobiorcy w Serwisie NTTRADE.pl
 14. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu NTTRADE.pl. Jeżeli jednak pewne prace przy Serwisie NTTRADE.pl będą wiązały się z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę poprzez informację np. na stronie internetowej.

Dział III. Warunki świadczenia usług

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II Regulaminu są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),
  3. Rozdzielczość ekranu – min. 1024x800,
  4. Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
  5. Konto pocztowe e-mail,
 2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu NTTRADE.pl i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i możliwość świadczenia Usług.
 3. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu NTTRADE.pl zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu NTTRADE.pl lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.
 4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.
 5. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu NTTRADE.pl . W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

DZIAŁ IV. Zawieranie i rozwiązywanie umowy

 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
 2. Likwidacja Konta przez Usługobiorcę nie stoi na przeszkodzie do ponownego założenia Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym zostaje również wypowiedziana przez Usługobiorcę w przypadku odwołania zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera, w sposób opisany w Dziale II w pkt 13 niniejszego Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia biuro@nttrade.pl
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym dochodzi w przypadku skutecznego dokonania rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.
 6. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.
  1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Usługobiorcy o swoim zamiarze i wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji, dając tym samym czas Usługobiorcy na ustosunkowanie się do przyczyn wypowiedzenia.

DZIAŁ VI. Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@nntrade.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, ze uznał ją za uzasadnioną.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Reklamacje bez podania danych, o których mowa w pkt. 2, nie podlegają rozpatrzeniu.

DZIAŁ VII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych, Polityka prywatności oraz Polityka cookies

 1. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. Załącznik Nr 1 stanowi integralną część umowy.
 2. Serwis NTTRADE.pl korzysta z plików cookies. Sposób i zasady wykorzystywania plików cookies, w tym ich przechowywania na urządzeniu Usługobiorcy i uzyskiwania do nich dostępu w Serwisie mikroPorady.pl określa Polityka cookies.

DZIAŁ VIII. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, , multimedia, zdjęcia, udostępniane teksty, wzory, etc.).
 2. Usługodawca udziela licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie do korzystania z dokumentów zawartych w Serwisie NTTRADE.pl dla potrzeb Usługobiorcy.

DZIAŁ IX. Przepisy końcowe

 1. Treści prezentowane w Serwisie NTTRADE.pl w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie
 2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Usługobiorcę.
 4. Usługodawca może wprowadzać zmiany do całości lub części postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany lub modyfikacje obowiązują z chwilą ich zamieszczenia w Serwisie NTTRADE.pl.
 6. Usługobiorca niniejszym wyraża zgodę na regularne sprawdzanie treści Regulaminu, aby zapoznać się z ewentualnymi zmianami. Korzystanie z Serwisu NTTRADE.pl po wprowadzeniu zmian do niniejszego Regulaminu będzie oznaczać ich akceptację. W przypadku niewyrażenia zgody na takie zmiany przez Usługobiorcę, Usługodawca prosi o rezygnację z dalszego korzystania z Usług Serwisu NTTRADE.pl.
 7. Aktualne brzmienie niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2020 r.

Kontakt

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez firmę NT TRADE, w celu otrzymania informacji handlowych.