W przemyśle laminowania drewna i tworzyw sztucznych, stosuje się kleje na bazie wody lub niezawierające rozpuszczalników. Jeśli jednak wykorzystuje się kleje z rozpuszczalnikami, należy stosować dopalanie termiczne gazów odlotowych ograniczając tym samym emisję niezorganizowaną.

Najczęściej tego typu technologie wykorzystuje się w produkcji opakowań elastycznych oraz obróbki drewna (wytwarzanie laminatów do mebli, podłóg parkietowych, itp.).

Przy wytwarzaniu takich surowców nie wykorzystuje się klejów na bazie rozpuszczalników a stosuje się materiały nakładane na gorąco: żywice i kleje.

Podczas laminowania tworzyw sztucznych najważniejszym rozpuszczalnikiem jest octan etylu (pow.90%) oraz inne związki takie jak keton metylowo-etylowy lub aceton.

W zależności od zastosowanych tworzyw sztucznych i wymaganych właściwości, zużycie rozpuszczalników wynosi (4-8 g/m2). Przy założeniu średniej szybkości laminowania (160 m/min) i szerokości folii 1 m, zużycie LZO jest na poziomie (ok.40-80 kg/h). Strumień powietrza z modułu suszącego zależy od wielkości urządzenia do laminowania.

Laminowanie drewna i tworzyw sztucznych zostało ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 roku, załącznik nr 7, punkt 15. Dla instalacji o łącznej zdolności produkcyjnej wymagającej zużycia LZO na poziomie 5 Mg/rok, standard określono w załączniku nr 8, tabela 1, pozycja 18, jako standard S4 (LZO wprowadzane do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany) wynoszący 30 g/ m2 laminowanej powierzchni.

Zgodnie z paragrafem 34.1 w/w rozporządzenia, dotrzymanie standardu S4 sprawdza się za pośrednictwem następującego równania :

$$100\cdot\frac{I_1-(I_3+H+O+W+R)}{P}\leq S_4$$

W instalacjach laminowania, wiarygodne wyznaczenie składników powyższego równania, wymaga stosowania zasad:

  • wiarygodnego i precyzyjnego określenia straty LZO w okresie polimeryzacji (I1-H)
  • obliczenia masy LZO zawartych w odpadach (O) przynajmniej 5 rodzajów odpadów wymaga określenia LZO:
  • żywice odpadowe nie nadające się do wykorzystania,
  • laminaty odpadowe,
  • wykorzystane rozpuszczalniki,
  • czyściwa zabrudzone LZO,
  • pozostałości w opakowaniach.
  • określenia w sposób wiarygodny ilości LZO zneutralizowanych lub zatrzymanych w urządzeniach oczyszczających gazy odlotowe (R)

Etapy procesu laminowania tworzyw sztucznych z zastosowaniem klejów na bazie rozpuszczalników:

Kontakt

przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, przez firmę NT TRADE, w celu otrzymania informacji handlowych.